ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ
ΧΑΙΡΕ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΝ(Κάνετε κλίκ στήν εἰκόνα γιά νά ὁδηγηθεῖτε στό ἱστολόγιο: ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 3

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

«Κάθε ἀθέλητη θλίψη νά σοῦ γίνεται ἀφορμή νά θυμᾶσαι τό Θεό, καί ποτέ δέ θά σοῦ λείψη ἀφορμή πρός μετάνοια»

   Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἀσκητής
Περί πνευματικοῦ νόμου

 42. Τά αἰώνια ἀγαθά θά δοθοῦν στούς ἀνθρώπους ἀφοῦ θά ὑποστοῦν θλίψεις1. Ὁμοίως καί τά κακά σέ ὅσους περνοῦν μέ κενοδοξία καί ἡδονή.
 43. Ἐκεῖνος πού ἀδικεῖται ἀπό τούς ἀνθρώπους γλυτώνει ἁμαρτίες καί βρίσκει βοήθεια ἀνάλογη μέ τή θλίψη.
53. Φανέρωνε νοερά τόν ἑαυτό σου στόν Κύριο. Γιατί ὁ ἄνθρωπος βλέπει στό πρόσωπο, ἐνῶ ὁ Θεός στήν καρδιά2.
 54. Τίποτε νά μήν σκέφτεσαι οὔτε νά κάνεις, χωρίς σκοπό σύμφωνο μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Γιατί ἐκεῖνος πού βαδίζει ἄσκοπα, ματαιοπονεῖ.  56. Κάθε λυπηρό περιστατικό φέρνει τή μνήμη τοῦ Θεοῦ στόν φρόνιμο ἄνθρωπο καί προκαλεῖ ἀνάλογη θλίψη σ᾿ ἐκεῖνον πού λησμονεῖ τό Θεό.
  57. Κάθε ἀθέλητη θλίψη νά σοῦ γίνεται ἀφορμή νά θυμᾶσαι τό Θεό, καί ποτέ δέ θά σοῦ λείψη ἀφορμή πρός μετάνοια.
 58. Ἡ λησμοσύνη μόνη της δέν ἔχει καμιά δύναμη, ἀλλά ἀπό τή δική μας ἀμέλεια ἰσχυροποιεῖται ἀνάλογα.
59. Μή λές· «Τί νά κάνω; Ἐγώ δέν θέλω κι ὅμως (ἡ λησμοσύνη) ἔρχεται». Ἐπειδή ὅταν θυμόσουν τό Θεό, δέν ἔκανες ὅ,τι ὄφειλες.
60. Κάνε τό καλό πού θυμᾶσαι· τό καλό πού δέ θυμάσαι θά σοῦ φανερωθεῖ. Καί μήν παραδώσεις τό νοῦ σου σέ ἄκριτη λησμοσύνη.
  61. «Ὁ ἅδης καί ἡ ἀπώλεια εἶναι φανερά στόν Κύριο»3, λέει ἡ Γραφή. Αὐτά ἀναφέρονται στήν ἄγνοια καί τή λησμοσύνη πού ἀναπτύσσονται στήν καρδιά μας.
62. Ἅδης εἶναι ἡ ἄγνοια, γιατί καί τά δύο δέ φαίνονται. Ἀπώλεια εἶναι ἡ λησμοσύνη, γιατί χάσαμε κάτι πού εἴχαμε.
 63. Ἐξέταζε τίς δικές σου ἁμαρτίες καί ὄχι τοῦ πλησίον σου, καί δέν θά διαρπαγεῖ ἀπό τούς δαίμονες τό νοερό σου ἐργαστήριο.
  64. Ἡ ἀμέλεια στό νά κάνομε ὅλα τά κατά τή δύναμή μας καλά δύσκολα συγχωρεῖται· ἡ ἐλεημοσύνη ὅμως καί ἡ προσευχή ἐπανορθώνουν ὅσους ἀμέλησαν νά κάνουν τό καλό.
65. Κάθε θλίψη κατά Θεόν, εἶναι ἔργο εὐσέβειας πραγματικό. Γιατί ἡ ἀληθινή ἀγάπη δοκιμάζεται ἀπό τά ἀντίθετα.
  66. Μήν πεῖς ὅτι ἀπόκτησες ἀρετή χωρίς θλίψη· γιατί εἶναι ἀδοκίμαστη ἡ ἀρετή πού ἀπόκτησες μέ ἄνεση.
67. Κάθε ἀθέλητης θλίψεως νά ἀναλογίζεσαι τό ἀποτέλεσμα, καί θά βρεῖς σ᾿ αὐτό τό σβήσιμο κάποιας ἁμαρτίας.
 Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
«ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ» ΤῶνερῶνΝηπτικῶν
Τόμος
α΄(σελ.132-133)
Ἐκδόσεις: ”Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας»Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  ”Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
http://hristospanagia3.blogspot.gr/ 


1Πρρ. Ιδ΄: 22.
2Α΄ Βασ. 16΄ : 7.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου