ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ
ΧΑΙΡΕ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΝ(Κάνετε κλίκ στήν εἰκόνα γιά νά ὁδηγηθεῖτε στό ἱστολόγιο: ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 3

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018

Ἡ Γιόγκα, ἡ Πιλάτες, οἱ Πολεμικές τέχνες, τά νεοεποχίτικα σεμινάρια καί ὁ Ἅγιος Πορφύριος


Ἡ Γιόγκα, ἡ Πιλάτες, οἱ Πολεμικές τέχνες,
τά νεοεποχίτικα σεμινάρια καί ὁ Ἅγιος Πορφύριος

Στά ποικίλα «προϊόντα» τῆς φοβερῆς αὐτῆς αἵρεσης-θρησκείας τῆς Νέας Ἐποχῆς, ἐκτός ἀπό τίς λεγόμενες «ἐναλλακτικές θεραπεῖες», ἐντάσσονται καί οἱ διάφορες ἀποκρυφιστικές πρακτικές ὅπως ἡ γιόγκα1, πιλάτες2, καθώς καί οἱ τόσο προβαλλόμενες πολεμικές τέχνες3 (καράτε, ταε-κβο-ντο, αϊ-κι-ντο κ.λ.π.). Ὅλα τά ἀνωτέρω εἶναι μέθοδοι διάδοσης τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν ἀπό τίς ὁποῖες ἐκπηγάζει καί τό κίνημα–θρησκεία τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ἀντιδρώντας σέ ὅλα αὐτά, ὅπως ἀποκαλύπτουν πνευματικά του τέκνα, συμβούλευε ξεκάθαρα καί ὀρθοδοξότατα ὅσους τόν πλησίαζαν4, ἐνῶ «παρότρυνε καί τούς πνευματικούς νά βρίσκουν κατάλληλα βιβλία γιά τό θέμα καί νά ἐνημερώνονται»5. Σ΄ ἕνα τέτοιο βιβλίο ἀναφέρεται καί ἡ συγγραφεύς-πνευματικό παιδί τοῦ Ἁγίου, Ἀνθή Τσέλιου, τό ὁποῖο ἔχει τίτλο: «Ἐφιάλτης τῆς Νέας Ἐποχῆς» (Inside the New Age Nightmare)6. Τό «ἔγραψε ὁ Ἀμερικανός Randall Baer. Αὐτός ἦταν παλαιότερα ἡγέτης τῆς Νέας Ἐποχῆς, ἀλλά ἀργότερα, συνειδητοποιώντας τήν ἐφιαλτική πραγματικότητα, πού κρύβεται πίσω ἀπ’ ὅλα αὐτά, ἔφυγε ἀπό τήν ὀργάνωση καί ξεκίνησε νά γράφει τό συγκεκριμένο βιβλίο γιά νά προειδοποιήσει τόν κόσμο. Δέν πρόλαβε ὅμως νά τό δεῖ τυπωμένο. Λίγο πρίν ἐκδοθεῖ δολοφονήθηκε»7.
Ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό μαγνητοφωνημένη συνομιλία του μέ ἀνθρώπους ἐπηρεασμένους ἀπό τίς ἀνατολικές θρησκεῖες, δέν δεχόταν καμία ἀπό τίς διδασκαλίες καί τίς πρακτικές τῆς Νέας Ἐποχῆς8.
Πολλές ἀπό αὐτές, ὅπως ἡ Γιόγκα, ἐμφανίζονται ὡς θεραπευτικές καταπολέμησης τοῦ stress (ἄγχους), ὡς ἁπλή γυμναστική. Ἐπίσης φοροῦν τόν μανδύα τῆς ἐπιστήμης. Παρουσιάζονται ὡς ἐπιστημονικά κατοχυρωμένες ἤ ὡς τελείως «φυσικές» μέθοδοι, πού χαρίζουν ὑγεία, εὐεξία, λύση τῶν προσωπικῶν προβλημάτων9 (π.χ. μέθοδος Silva Mind Control) καί ζωή. Στήν πραγματικότητα εἶναι ἀποκρυφισμός, μαγεία καί εἰσαγωγή στίς ἀνατολικές θρησκεῖες (Ἰνδουϊσμός, Βουδισμός). Ὑπάρχει ἐκτενής βιβλιογραφία πού ἀποδεικνύει τά ἀνωτέρω. Γιά παράδειγμα, τό γεγονός ὅτι ἡ γιόγκα δέν εἶναι γυμναστική, ἀλλά ἀποκρυφιστική νεοεποχίτικη τεχνική-προσευχή στούς δαίμονες, μέ μεγάλο βαθμό ἐπικινδυνότητας, ἀποδεικνύεται ἀπό πολλά. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε αὐτό πού καταθέτει ἡ ἤδη ἀναφερθεῖσα συγγραφέας-πνευματικό τέκνο τοῦ Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀνθή Τσέλιου: «Στά σεμινάρια λοιπόν αὐτά», διηγεῖται ἡ συγγραφέας, ἀναφερόμενη στά σεμινάρια τοῦ νεοεποχίτικου «Κέντρου Προγραμματισμοῦ ζωῆς τοῦ Δ.Λ.», ὅπου διδασκόταν ἡ ἀποκρυφιστική φιλοσοφία, ἡ νεοεποχίτικη τεχνική τοῦ Silva Mind Control, «ἐρχόταν κάποια δασκάλα τῆς γιόγκα καί μᾶς δίδασκε τήν τεχνική αὐτή. Ἐγώ ξεκίνησα τήν γιόγκα, γιατί μᾶς τήν παρουσίαζε σάν ἁπλή ἄσκηση τοῦ σώματος γιά καλύτερη ὑγεία. Σέ μία ὅμως ἀπό αὐτές τίς ἀσκήσεις, σέ εἰδικό Κέντρο, συνέβη κάτι πού μέ κατατρόμαξε καί ἀπό τότε σταμάτησα ἀμέσως. Θά περιγράψω τήν ἐμπειρία μου αὐτή, γιά νά γίνει σαφές ὅτι δέν πρόκειται γιά μία ἁπλή ἄσκηση τοῦ σώματος, ἀλλά γιά κάτι ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνο. Ὅπως ἤμαστε ξαπλωμένες στό δάπεδο καί εἴχαμε χαλαρώσει μέ τίς ὑποβολές χαλάρωσης, κάποια στιγμή ἔνοιωσα ὅτι βγῆκα ἀπό τό σῶμα μου καί παρακολουθοῦσα τόν ἑαυτό μου - μέ τά μάτια πάντα κλειστά. Μέ ἔβλεπα καθαρά. Ἔνοιωσα τούς παλμούς τῆς καρδιᾶς καί τήν ἀναπνοή μου νά ἐλαττώνονται δραματικά καί σκέφτηκα ὅτι θά πέθαινα. Ἔβλεπα τίς ἄλλες κυρίες ποῦ εἶχαν σηκωθεῖ, ἀλλά ἐγώ δέν μποροῦσα. Ἦρθε ἀπό πάνω μου ἡ διδάσκουσα καί μέ ρώτησε τί μοῦ συμβαίνει. Μόλις συνῆλθα, τῆς ἐξήγησα καί ἐκείνη ἐνθουσιασμένη μοῦ εἶπε: «Μπράβο! Αὐτό πολλοί τό προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν νά τό πετύχουν». Τότε συνειδητοποίησα ὅτι ἡ γιόγκα δέν εἶναι μία ἁπλή σωματική ἄσκηση, ἀλλά ἔχει ἄκρως ἐπικίνδυνη μεταφυσική διάσταση καί σταμάτησα ἀμέσως»10.
Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἤ Μεταπατερική θεολογία (Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο   


1 Βλ. Ἡ Ἱερά Σύνοδος γιά τή Γιόγκα, Δελτίο τύπου, 16/6/2015,
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/holysynod.asp?id=2014&what_sub=d_typouὅπουἀναγράφεται: «Στό πλαίσιο τοῦ σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία στήν Ἑλλάδα εἶναι συνταγματικῶς κατοχυρωμένη καί σεβαστή, ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της εὐθύνης γιά τήν ἀποφυγή δημιουργίας κλίματος θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, μέ ἀφορμή τήν πρόσφατη καθιέρωση ἀπό τόν ΟΗΕ τῆς 21ης Ἰουνίου ὡς «Παγκόσμιας Ἡμέρας Γιόγκα», ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπενθυμίζει στό χριστεπώνυμο πλήρωμα ὅτι: ἡ «Γιόγκα» ἀποτελεῖ θεμελιῶδες κεφάλαιο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ, ἔχει ποικιλομορφία σχολῶν, κλάδων, ἐφαρμογῶν καί τάσεων καί ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ «εἶδος γυμναστικῆς». Ὡς ἐκ τούτου ἡ «Γιόγκα» τυγχάνει ἀπολύτως ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας καί δέν ἔχει καμία θέση στήνζωή τῶν Χριστιανῶν».
Ἡ ἀπόκρυψη τῆς ἀλήθειας ὅτι ἡ Γιόγκα δέν εἶναι ἁπλή γυμναστική ἀλλά ἀποκρυφιστική τεχνική καί θρησκεία ἀποδεικνύεται ἀπό πολλά, ὅπως ἀπό τήν ἀνωτέρω ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀλλά καί ἀπό πλῆθος μελετῶν. Σχετικά μέ τό θέμα τῆς γιόγκα βλ. 1) στό βιβλίο τοῦ Χρ. Ταγαράκη [βλέπε Χρήστου Ταγαράκη: «Εἶναι ἡ γιόγκα σωματική ἄσκηση-γυμναστική;», ἐκδόσεις Διάλογος, Ἀθ. 2010, καί ἀπό www.antibaro.gr/article/611]. 
Βλ. ἐπίσης 2) Ἡ Γιόγκα δέν εἶναι γυμναστική, ἀλλά μαζί μέ τόν Διαλογισμό ἀποτελούν θρησκευτικό σύστημα τοῦ Ἰνδουισμοῦ, http://orthodoxanswers.gr/%CE%B7- καί 3) Γιόγκα και διαλογισμός: Ἀσυμβίβαστα μέ τή χριστιανική ζωή, https://xfd.gr/keimena/%CE% καί 4) Ὀρθόδοξη ἡσυχαστική παράδοση καί οἱ ἀνατολικές θρησκεῖες (Γιόγκα). Ὁμοιότητες καί διαφορές,http://hristospanagia3.blogspot.gr/2014/02/blog-post_827.html καθώς καί: 5) π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, Δρ Θεολογίας, Δρ Φιλοσοφίας: Ἤμουν ὁπαδός τοῦ Μαχαράτζι, ἀπό τή γιόγκα στήν ἐξάρτηση ἀπό τόν γκουροῦ!, http://www.diakonima.gr/2013/04/15/%CE%, 6) Βιωματική ἐμπειρία γιά τήν YOGA [ἠχητικό],https://hristospanagia3.blogspot.gr/2016/06/yoga.html?m=1,https://ellasnafs.blogspot.gr/2016/05/yoga.html, καί 7)Πολλά ἄρθρα βλ. ἐπίσης ἐδῶ:
http://hristospanagia3.blogspot.gr/search?q=%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%93%CE%9A%CE%91.
2 Ἑλένης Ἀνδρουλάκη, MEΘΟΔΟΣ ΠΙΛΑΤΕΣ:Η ΓΙΟΓΚΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ.ΜΙΑ ΠΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ,http://orthodox-world.pblogs.gr/2008/07/methodos-pilates-h-giogka-ths-dyshs-mia-pagida-ths-neas-epohhs.html.
3 Μαρίας Δημητριάδου, Ἡ ἀλήθεια γιά τίς πολεμικές τέχνες,
http://whatisnewage-newage.blogspot.gr/2008/02/h.html.
4 Βλ. Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές, ἀπομαγνητοφωνημένη συνομιλία τοῦ Γέροντος Πορφυρίου μέ φίλους τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν πού ἔγινε τό 1989, ἔκδοσις Γυναικείου ἡσυχαστηρίου «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος», Κ.Π. 3.
5 Ἰωάννου Ἀγγελάκη-Ἀνθῆς Τσέλιου, «Ὁ Ἅγιος Πορφύριος γιά τά σεμινάρια ψυχοδυναμικῆς», Ἐκδ. Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2015, σελ. 92.
6 Randall Baer, «Ἐφιάλτης τῆς Νέας Ἐποχῆς» (Inside the New Age Nightmare), 1994, Μετ. Ἀρβανιτίδου Χαρίκλεια, ἐκδ. Στερέωμα.
7 Ἰωάννου Ἀγγελάκη-Ἀνθῆς Τσέλιου, Ὁ Ἅγιος Πορφύριος γιά τά σεμινάρια ψυχοδυναμικῆς, Ἐκδ. Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2015, σελ. 92.
8 Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές, ἀπομαγνητοφωνημένη συνομιλία τοῦ Γέροντος Πορφυρίου μέ φίλους τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν πού ἔγινε τό 1989, ἔκδοσις Γυναικείου ἡσυχαστηρίου «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος», Κ.Π. 3.
9 Κατά τήν ἀρχή τῆς πλανεμένης μεθόδου τῆς «θετικῆς σκέψης»: «σκέψου το καί θά γίνει».

10 Ἰωάννου Ἀγγελάκη-Ἀνθῆς Τσέλιου, Ὁ Ἅγιος Πορφύριος γιά τά σεμινάρια ψυχοδυναμικῆς, Ἐκδ. Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2015, σελ. 95-96.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου