ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ
ΧΑΙΡΕ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΝ(Κάνετε κλίκ στήν εἰκόνα γιά νά ὁδηγηθεῖτε στό ἱστολόγιο: ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 3

Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016

Πρέπει νά ἰκανοποιεῖται ἡ σαρκική ἐπιθυμία, ὃποτε αὐτή προκύπτει καί μέ κάθε τρόπο;

Μέ τό κορυφαίο θέμα τῆς πορνείας ἀσχολείται ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, αγαπητοί μου αδελφοί, στήν ἐπικοινωνία του μέ τή νεοσύστατη Ἐκκλησία τῶν Κορινθίων, απόσπασμα της οποίας ακούσαμε στη σημερινή Θεία Λειτουργία.Πρόκειται για ζήτημα που απασχολεί τόν ἂνθρωπο ὃλες τίς ἐποχές, προκαλώντας διαφορετικές τοποθετήσει, αλλά και έντονες αντιπαραθέσεις, ἀναλόγως προς τή δεκτικότητα τοῦ καθενός στό λόγο καί στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Παῦλος μέ σαφήνεια συμβουλεύει τήν Ἐκκλησία καί τούς πιστούς ν’ ἀποφεύγουν τήν πορνεία, γιατί ἐξαιτίας της μολύνεται θανάσιμα τό σῶμα καί ὁ ἂνθρωπος γίνεται ὑποχείριο καί ὑπόδουλός της. Τό σῶμα, συνεχίζει ὁ Ἀπόστολος, δέν μᾶς ἀνήκει, ἀλλά ἀνήκει στό Κύριο καί Δημιουργό μας, ὁ ὁποίος τό κατασκεύασε γιά νά καταστεῖ κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πανεύματος. Εἶναι ἀλήθεια πώς τό ἐπιχείρημα ὃτι πρέπει νά ἰκανοποιείται ἡ σαρκική ἐπιθυμία, ὃποτε αὐτή προκύπτει και με κάθε τρόπο, χρησιμοποιείται κατά κόρον ἀπό τούς θιασώτες τῆς σαρκικῆς καί σεξουαλικῆς ἀπελευθέρωσης, οἱ ὁποίοι τό θεωροῦν ἀπολύτως φυσιολογικό καί συμβαδίζον μέ τήν ἀνθρώπινη φύση. Ἂλλοι, ἐπίσης, διακηρύσσουν ὃτι ἡ ἰκανοποίηση τοῦ σαρκικοῦ ἐνστίκτου προφυλλάσσει τόν ἂνθρωπο ἀπό διάφορες ἀσθένειες, μέ κυριότερη τήν ἐπιβάρυνση τοῦ νευρικοῦ συστήματος, κατάσταση πού μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν τρέλα.
Οἱ ὑποστηρικτές, ὃμως, τῶν πιό πάνω ἀπόψεων άντιμετωπίζουν τό σῶμα, ἀλλά καί τήν ἳδια τους τή ζωή, χωρίς νά γνωρίζουν ἢ χωρίς νά θέλουν νά πιστέψουν ὃτι ἐφόσον ὁ Θεός ζήτησε ἀπό τούς ἀνθρώπους τήν ἐγκράτεια, αὐτή εἶναι ἀπολύτως ἐφικτή. Ἀπό τήν ἂλλη μεριά, ἀρνοῦνται νά δοῦν καί νά παραδεχτοῦν τά ἀποτελέσματα τῆς ἀπελευθέρωσης, τήν ὁποία πρεσβεύουν, ἀποτελέσματα πού ἐξευτελίζουν τήν ἀνθρώπινη φύση, προκαλώντας πολλές καί τρομακτικές ἀσθένειες καί ἐπιδημίες, πού ὁδηγοῦν, τίς περισσότερες φορές, στό θάνατο. Γιά νά δοῦμε, ὃμως, ποιά εἶναι ἡ στάση τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας στό μείζον αὐτό θέμα καί ποιός ὁ τρόπος πού φωτίζουν τίς πολύπλευρες παραμέτρους του. Ὁ Μέγας τῆς ἐρήμου καθηγητής Ἃγιος Ἀντώνιος σημειώνει: «Ἒχω τήν γνώμην ὃτι τό σῶμα ἒχει ἒμφυτον καί φυσικήν τήν κίνησιν πρός τάς ἐπιθυμίας. Δέν ἐνεργεῖ, ὃμως, χωρίς νά θέλει ἡ ψυχή. Παραμένει ἀπλῶς εἰς τό σῶμα μας ὣς ἀπαθής κίνησις. Ὑπάρχει δέ καί ἂλλη κίνησις ἐπιθυμίας, πού γεννᾶται ἀπό τήν περιποίησιν καί τήν διατροφήν τοῦ σώματός μας μέ φαγητά καί ποτά, ἀπό τά ὁποία παράγεται θέρμη, ἡ ὁποία διεγείρει τό σῶμα πρός τάς ἐπιθυμίας. Δι’ αὐτό καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος παραγγέλλει: «μή μεθᾶτε μέ οἶνον εἰς τόν ὁποίον ὑπάρχει ἡ ἀσωτεία».
 
Καί ὁ Κύριός μας λέγει εἰς τό Εὐαγγέλιόν Του: «Προσέχετε μήπως αἱ καρδίαι σας γίνουν βαρειές ἀπό τήν κραιπάλην καί τήν μέθην». Τό λόγο παίρνει ὁ Ὃσιος Παλλάδιος, ὁ ὁποίος ὑπογραμμίζει ὃτι «ὁ πόλεμος τῆς πορνείας εἶναι τριῶν εἰδῶν: Ἂλλοτε μέν ἐπιτίθεται ἡ σάρξ, ὃταν τήν περιποιούμεθα, ἂλλοτε ἐπανασταστοῦν τά πάθη μέ τούς λογισμούς, εἰς ορισμένας δέ περιπτώσεις μᾶς τυραννεῖ καί ὁ δαίμων ἀπό φθόνον». Ἀπό τή σοφία τῶν δύο Πατέρων τῆς Ἐκλλησίας μας προκύπτει ὃτι τό πάθος τῆς πορνείας μπορεῖ καί εἶναι ἐλεγχόμενο ἀπό ἐκείνους πού δέν σφυροκοποῦν τό σῶμα μέ τίς ὑλικές ἀνέσεις καί ἀπολαύσεις, ἀλλά καί ἀπό ἐκείνους πού ξέρουν νά προφυλάσσουν τόν ἐαυτό τους ἀπό τούς κακούς καί πονηρούς λογισμούς, ἐπικαλούμενοι τή χάρη καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ.
 
Ἀλλά τήν πιο συγκλονιστική ἀπάντηση σέ ἐκείνους πού ζοῦν κυριευμένοι καί παραδομένοι στούς νόμους τῶν ἐνστίκτων, πιστέυοντας πώς αὐτή εἶναι ἡ ὂντως ζωή, πώς ἐκεί περικλείεται τό νόημα καί ὁ σκοπός της, δίδει ὁ Ὃσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος, ὁ ὁποίος τοποθετεί, τελικά, τά πράγματα στή σωστή τους βάση καί πνευματική νομοτέλεια: «Ἂν μᾶς ἐνοχλεῖ ἡ σαρκική ἐπιθυμία, ἂς σκύψωμεν ἐπάνω εἰς τόν τάφον καί ἂς ἲδωμεν τά μυστήρια τῆς φύσεώς μας: τόν σκελετόν, τά ἀπογυμωμένα ἀπό τάς σάρκας κρανία καί τά ὑπόλοιπα ὀστά. Ἀφοῦ δέ τά ἲδωμεν, ἂς θεωρήσουμε ὃτι βλέπουμε εἰς ἐκείνα τούς ἐαυτούς μας καί τότε ἂς σκεφθῶμεν πού ἐπῆγε τό κάλλος τοῦ ἂνθους τῆς παρούσης ζωῆς, τό ὠραίον χρῶμα εἰς τό πρόσωπον καί ἡ ὑπόλοιπος ὠραιότης. Μέ αὐτήν τήν σκέψιν θά σβήσει ἡ φλόγα τῆς σαρκός».
 
Ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παῦλου, αγαπητοί μου, ἀλλά καί ἡ σοφία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας είναι ἀποκαλυπτικοί. Ας τούς προσέξουμε καί ἂς προσπαθήσουμε νά προσαρμόσουμε τή ζωή μας στή σωτήρια προοπτική τους.
Αρχιμ. Ε.Ο.
https://paraklisi.blogspot.gr/
2016/09/blog-post.html#more

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου