ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ
ΧΑΙΡΕ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΝ(Κάνετε κλίκ στήν εἰκόνα γιά νά ὁδηγηθεῖτε στό ἱστολόγιο: ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 3

Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

Στόν συνταξιοῦχο Π. Ν. Γιά ἕνα ὅραμα.


Ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς
Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος

«Τέλος γάρ νόμου Χριστός»
Ρωμ. Ι΄: 4
Εἴχατε ἕνα ἀσυνήθιστο ὅραμα στήν Ἐκκλησία κατά τή διάρκεια τῆς προσευχῆς. Εἴδατε πώς ὁ Χριστός βγῆκε ἀπό τό ἱερό καί στάθηκε. Ὕστερα βγῆκε κάποιος σάν Ἑβραῖος ραβίνος, καί στάθηκε ἐξ ἀριστερῶν τοῦ Χριστοῦ. Τελικά βγῆκε πάλι κάποιος μέ τή μαντήλα στό κεφάλι, καί στάθηκε ἐκ δεξιῶν τοῦ Χριστοῦ. Τότε καί οἱ δυό τους ἀπό τίς πλευρές ἔδωσαν τά χέρια στόν Χριστό καί ἔκαναν χειραψία μαζί Του. Τέτοιο ὅραμα εἴχατε. Ἐνῶ σάν ἑρμηνεία τοῦ δῆθεν ἑρμηνευτῆ ἀνακοινώνετε τό ἑξῆς: ὁ Θεός θέλει νά συμφιλιωθοῦν ὅλες οἱ θρησκεῖες καί νά δημιουργηθεῖ μία πίστη στόν κόσμο!
Ὁ καθένας πού εἶναι μυημένος στά μυστήρια τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά σᾶς πεῖ ὅτι καί τό ὅραμα εἶναι ψευδές καί ἡ ἑρμηνεία εἶναι ψευδής.
Τό φάντασμα πού εἴδατε μπροστά σας δέν εἶναι ἀπό τόν Θεό ἀλλά ἀπό ἐκεῖνον πού πάντα σηκώνει τά κέρατά του ἐναντίον τῆς πίστης τοῦ Χριστοῦ. Τό Πάτερ ἡμῶν τελειώνει μέ τήν προσευχή στόν Θεό γιά νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπ᾿ αὐτόν, «ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ». Ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, ποιός μπορεῖ νά κάνει χειραψία μέ τόν Χριστό; Ποιός μπορεῖ νά σταθεῖ δίπλα στόν Θεό; Μά δέν ἔχει πεῖ ὁ Χριστός στούς Ἑβραίους: «Ἰδού ἀφίεται ὑμίν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος» (Ματθ. Κγ΄: 38); Ἡ προφητεία ἐκπληρώθηκε. Οἱ Ἑβραῖοι δέν ἔχουν οὔτε θυσίες οὔτε ἱερωσύνη. Καί τά δύο πέρασαν στούς βαπτισμένους ἐκείνη τή στιγμή, ὅταν τό καταπέτασμα τοῦ Ναοῦ σκίστηκε «ἀπό ἄνωθεν ἕως κάτω». Οὔτε οἱ μουσουλμάνοι ἔχουν θυσίες ἤ ἱερωσύνη. Μήπως δέν ἔχει πεῖ στούς Ἑβραίους ὁ Ἑβραῖος Παῦλος, ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ: «Τέλος γάρ νόμου Χριστός» (Ρωμ. Ι΄: 4); Καί ἀκόμα: «Ἀναιρεῖ (ὁ Χριστός) τό πρῶτον ἵνα τό δεύτερον στήση» (Ἑβ. Ι΄: 9); Πῶς, λοιπόν, ἐκεῖνο πού ἔχει ἐρημώσει, πού εἶναι τετελεσμένο, πού εἶναι πεταμένο καί ἔχει ἀντικατασταθεῖ μέ ἄλλο, καινούργιο, μπορεῖ νά ἐξισώνεται, καί νά κάνει χειραψία, μέ τή ζωντανή πίστη τοῦ Χριστοῦ; Ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ Μωάμεθ, παρόλο πού δέν ὑποφέρει τούς χριστιανούς, ἀναγνωρίζει καί βάζει στό Κοράνι, ὅτι ὁ Ἰησοῦς, υἱός τῆς Μαρίας θά κρίνει τόν κόσμο, ἀναλόγως τοῦ ἰδίου τοῦ Μωάμεθ. Τί ἐξίσωση καί ἰσοπέδωση τότε!

Ἀπό ποῦ τέτοιο ὅραμα, ρωτᾶτε. Ἀπό ἐκεῖνον πού βάζει σέ πειρασμούς.
Ἐπιθεωρῆστε τή ζωή σας καί θά καταλάβετε. Στίς μέρες μας πολύ ἀκούγεται –ἀπό τούς ὀλιγόπιστους, βέβαια– περί τῆς συμφιλίωσης καί ἐξίσωσης ὅλων τῶν θρησκειῶν. Κι ἐσεῖς παραδοθήκατε σέ τοῦτες τίς σκέψεις καί τίς ἐπιθυμίες. Σᾶς δόθηκε, τό δικό σας ὑποκειμενικό ὅραμα νά τό δεῖτε σάν νά εἶναι ἀντικειμενικό. Κι ἐσεῖς τό χαίρεστε, σάν ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἐγώ δέν θά ἔλεγα ὅτι τοῦτο εἶναι ἔλεος, πιθανότερα εἶναι ἡ προειδοποίηση. Μπερδέψατε τίς ἔννοιες. Ἄλλο πράγμα εἶναι ἡ κοινωνική καί πολιτική εἰρήνη καί ἄλλο ἡ συμφιλίωση τῶν θρησκειῶν. Καί ἄλλο πράγμα εἶναι ἡ ἐξίσωση στά δικαιώματα καί τίς ὑποχρεώσεις τῶν πολιτῶν καί ἄλλο ἡ ἰσοπέδωση τῶν θρησκειῶν. Στούς χριστιανούς ἔχει αὐστηρά διαταχθεῖ ἡ ἐλεημοσύνη πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους, χωρίς διαφορά στήν πίστη, ἀλλά ταυτόχρονα καί ἡ αὐστηρή τήρηση τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ. Ὡς χριστιανός ἐσεῖς μπορεῖτε νά θυσιάσετε γιά τούς ἀλλοθρήσκους καί τήν περιουσία καί τή ζωή σας, ἀλλά μέ τίποτα τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ ἐκεῖνο εἶναι, ἀνῶ αὐτό ὄχι, δική σας ἰδιοκτησία βρίσκεται ὁ λίθος προσκόματός σας, σέ τούτη τή μή διαφοροποίηση. Ἀπό τούτη τήν μή διαφοροποίηση ἦρθε καί ἡ σύγχυση στήν ψυχή. Στήν πραγματικότητα ἐσεῖς δέν εἴδατε οὔτε τόν Χριστό οὔτε τόν Μωάμεθ εἴδατε μόνο τή δική σας ψυχή.
Ὁ Θεός ἄς σπεύσει σέ βοήθειά σας

  candle Pictures, Images and Photos
Ἀπό τό βιβλίο: "Δρόμος δίχως Θεό δέν ἀντέχεται..."
Ἱεραποστολικές ἐπιστολές Α΄
Ἐκδόσεις: "Ἐν πλῷ"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου